polen pl Metanavigation Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

1. Zakres obowiązywania

Użytkowanie niniejszych stron internetowych oferowanych przez Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi, (zwanych dalej „Stronami Internetowymi Weishaupt”) odbywa się wyłącznie na poniższych warunkach. Możliwe są ewentualne zmiany, uzupełnienia lub zastąpienia tych warunków użytkowania. Z wyjątkiem użytkowania Stron Internetowych Weishaupt niniejsze warunki będą akceptowane przez użytkownika w aktualnie obowiązującej wersji.

Jeżeli użytkownik Stron Internetowych Weishaupt nie jest konsumentem w rozumieniu § 13 BGB, § 312e ust. 1 zdanie 1 nr 1-3 BGB nie znajduje zastosowania. 

2. Usługi

Max Weishaupt GmbH umieszcza na swoich stronach internetowych konkretne informacje i oprogramowanie przeznaczone do odczytu bądź pobrania. Max Weishaupt GmbH może w każdej chwili zawiesić funkcjonowanie swoich stron internetowych w całości lub w części. Nie udzielimy żadnej gwarancji na nieprzerwaną dostępność naszych stron internetowych. Informacji na tych stronach internetowych zawierają specyfikacje i/lub ogólne opisy możliwości technicznych produktów Max Weishaupt GmbH. Informacje te nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość dokonania w każdej chwili zmiany tych informacji.

3. Prawa autorskie

© Copyright Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi. Wszystkie prawa zastrzeżone.  Teksty, grafiki, dźwięk, animacje i wideo oraz ich rozmieszczenie na Stronach Internetowych Weishaupt podlegają ochronie z tytułu prawa autorskiego i innych ustaw ochronnych.

Bez wyraźnej zgody firmy Max Weishaupt GmbH nie wolno kopiować, rozpowszechniać, zmieniać treści Stron Internetowych Weishaupt do celów komercyjnych lub też udostępniać jej osobom trzecim.

4. Odpowiedzialność

Strony Internetowe Weishaupt są tworzone z możliwie jak największą starannością. Pomimo to nie udzielamy żadnej gwarancji na prawidłowość, bezbłędność, brak praw ochronnych i autorskich osób trzecich oraz na kompletność i możliwość wykorzystania treści naszych stron internetowych.

Wyłączamy naszą odpowiedzialność za nieumyślne naruszenie obowiązków, o ile nie dotyczy to obowiązków istotnych dla umowy lub jeżeli nie powoduje zagrożenia życia, zdrowia bądź uszkodzenia ciała lub też nie narusza roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt. To samo odnosi się do naruszenia obowiązków przez naszych pomocników.

Strony Internetowe Weishaupt są użytkowane na własne ryzyko użytkownika. Staramy się zawsze, aby nasze strony internetowe nie były zawirusowane, ale nie możemy jednakże tego zagwarantować. Przed pobraniem danych ze Stron Internetowych Weishaupt użytkownik powinien zatem zadbać o własne odpowiednie środki bezpieczeństwa, np. skorzystanie z programu antywirusowego.

5. Hiperłącza

Strony Internetowe Weishaupt zawierają hiperłącza (linki) do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których kształt i treść nie można mieć żadnego wpływu. Podczas dodawania pierwszych linków sprawdzono obce treści pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. Na tę chwilę nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Nie można jednakże wymagać stałej kontroli stron linkowanych w przypadku braku konkretnych dowodów wskazujących na naruszanie prawa. Za treść stron linkowanych odpowiada zawsze dany oferent lub wydawca strony. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa linki tego rodzaju są bezzwłocznie usuwane.

6. Postanowienia końcowe

Dodatkowe ustalenia wymagają formy pisemnej.

Niniejsze warunki użytkowania Stron Internetowych Weishaupt oraz wszelkie wynikające z nich stosunki prawne podlegają prawu niemieckiemu. Spory będą rozstrzygane przez sąd z siedzibą w D-88400 Biberach, jeżeli użytkownik jest kupcem w rozumieniu kodeksu handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub stanowi wyodrębnione mienie publiczno-prawne.

Czy życzą sobie Państwo porady fachowca firmy Weishaupt ?